رئیس اداره
  

رئیس اداره ثبت احوال ابوموسی

نام و نام خانوادگی: مجتبی دوانی
 
سوابق تحصیلی:
لیسانس کامپیوتر
 
سوابق شغلی:
کارشناس پردازش اطلاعات
سرپرست اداره ثبت احوال ابوموسی
 

تلفن : 07635623238