آدرس اداره
آدرس :بلوار فرمانداری میدان قدس جنب تعاونی مرز نشینان 
 کد پستی :7959163141
 تلفن  :07635623238 - 07635623689 
نمابر :07635623238