پنجشنبه 3 بهمن 1398   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی:
مجتبی دوانی
پست سازمانی:سرپرست اداره
نوع استخدام: پیمانی
تحصیلات: لیسانس کامپیوتر
 تاریخ شروع به کار: 01/12/1394
تلفن :07636223238