پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی : کلثوم نکوئی

پست سازمانی : کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

نوع استخدام:پیمانی

تحصیلات:کارشناسی علوم اجتماعی

تاریخ شروع به کار:1394/05/04

تلفن 07644322529      

 

 

نام و نام خانوادگی : خدیجه پور فولاد

پست سازمانی : کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

نوع استخدام:پیمانی

تحصیلات:کارشناسی علوم اجتماعی

تاریخ شروع به کار:1394/05/04

تلفن 07644322529      

 

 

نام و نام خانوادگی : فوزیه فتحی

پست سازمانی : کارشناس مسئول امور هویتی

نوع استخدام:پیمانی

تحصیلات:کارشناسی علوم اجتماعی

تاریخ شروع به کار:1394/05/05

تلفن 07644322529