رئیس اداره
 

رئیس اداره ثبت احوال بستک

 نام و نام خانوادگی: محمود راهپیما

سوابق تحصیلی:

فوق دیپلم حقوقی و سجلی مرکز آموزش سازمان 1372

سوابق شغلی:

رئیس ثبت احوال بستک: 1381 تا کنون

معاون و بازبین اسناد سجلی بستک: 1372 تا 1381

مسئول امور ثبت احوال بستک: 1367 تا 1372

 تلفن : 07643222529