پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
مدیریت محتوا
تلفن

سال شروع به کار

مدرک تحصیلی نوع استخدام نام ونام خانوادگی عنوان پستهای سازمانی
07643222529 67/12/9 فوق دیپلم رسمی محمود راهپیما رئیس
07643222529 67/12/9 فوق دیپلم رسمی مسعود هوشمند معاون و مسئول بایگانی اسناد سجلی
07643222529 86/4/2 لیسانس پیمانی سید مسلم هاشمی کارشناس امور حقوقی وسجلی
07643222529 84/12/28 لیسانس پیمانی فریال نشاط کارشناس امور سجلی
07643222529 79/3/9 دیپلم رسمی عبدالقادردهنوئی مسئول امور سجلی(امورعمومی)
07643222529 73/5/31 سیکل رسمی احمد احمدی سرایدارو پیشخدمت