پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: سیدمسلم هاشمی

 

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی و سجلی

                     

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس حقوق قضائی

 

تاریخ شروع به کار: 2/4/1386

 

تلفن : 07643222529