پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: فریال نشاط

 

پست سازمانی: کارشناس امور سجلی

                     

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی

 

تاریخ شروع به کار: 28/12/1384

 

تلفن : 07643222529