پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: عبدالقادر دهنوی

 

پست سازمانی: مسئول امور سجلی

                     

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی

 

تاریخ شروع به کار: 9/3/1379

 

تلفن : 07643222529