رئیس اداره

نام و نام خانوادگی :ابوذررستاخیز

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی

سوابق شغلی:رئیس ثبت احوال بخش فین

معاون ثبت احوال بخش فین

کارشناس مسوول امور هویتی (مسوول نمایندگی)میناب

 

 تلفن : 07632520016

 نمابر : 07632520762