یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا
تلفن سال شروع به کار مدرک تحصیلی نوع استخدام نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی
07632520016 1382/12/14
لیسانس رسمی عباس مظـهری ریـیس
07632520016

فوق لیسانس
پیمانی
 ابوذر رستاخیز
معاون و مسئول بایگانی اسناد سجلی

مسئول امور ثبت احوال شهروروستا

مسئول امورسجلی(امورعمومی)
07632520012 1371/12/6 پنجم ابتدایی رسمی عباس نجمی سرایداروپیشخدمت