یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا
 

نام و نام خانوادگی: عباس  مظـهری

سوابق تحصیلی:

لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد

قائم شهـر 1378

سوابق شغلی:

رئیس ثبت احوال بخش فین:

از مهر 1390  تا کنون

رییس اداره ثبت احوال شهرستان ابوموسی:

از مهر 1384 تا شهریور 1390

مسئول امور ثبت احوال شهرستان ابوموسی: از اسفند 1382 تا شهریور 1384

تلفن : 07632622016  

نمابر :  07632622762