یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1398/03/18         ساعت 23:52:46     گروه خبری اداری

داوید صادقی مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان ، طی مصاحبه خبری با مرکز خبر صدا و سیمای خلیج فارس از پایان اعتبار کارت های ملی قدیمی خبر داد.