مدیریت محتوا
 

خدمات ویژه

ردیف

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب سیبا

1

الصاق عکس

500

217111541008

2

تعویض شناسنامه

1000

,,

3

تغییر نام ، نام خانوادگی  و حذف پسوند

5000

,,

4

صدور شناسنامه المثنی بار اول

10000

,,

5

صدور شناسنامه المثنی بار دوم و ...

20000

,,

6

تغییر تاریخ تولد

10000

,,

7

گواهی تجرد

1000

,,

8

تکمیل مشخصات سجلی رای هیات

2000

,,

9

حذف کلمه زائد سجلی رای هیات

2000

,,

10

صدور گواهی مشخصات

1000

,,

خدمات ثبتی

ردیف

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب سیبا

1

صدور گواهی فوت

1000

2171115412004

2

تعویض شناسنامه نمونه قدیم

200

,,

3

مفقودی شناسنامه نمونه قدیم

500

,,

4

ثبت اقرار نامه

200

,,

5

محاضر (جهت ثبت ازدواج)

200

,,

6

محاضر(جهت ثبت طلاق)

2000

,,

7

صدور و تعویض شناسنامه رایانه ای

2000

,,

 

کارت شناسایی ملی

ردیف

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب سیبا

1

صدور کارت شناسائی ملی

250

2171115412004

2

ابلاغ شماره ملی

1000

,,

 

کارت شناسایی ملی المثنی

ردیف

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب سیبا

1

صدور کارت شناسائی المثنی ملی بار اول

10000

2171115412004

2

صدور کارت شناسائی المثنی ملی بار دوم و ...

20000

,,

 

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان  می باشد