یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1398/07/23         ساعت 12:49:03     گروه خبری اداری

فرماندار شهرستان حاجی آباد از اداره ثبت احوال حاجی آباد بازدید نمودند .
  •                                                                             به  گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال  شهرستان حاجی آباد آقای حمید جهانگیری فرماندار محترم شهرستان حاجی آباد طی بازدیدی که از این اداره داشتند نحوه خدمت رسانی به شهروندان وانجام امور را مطلوب ارزیابی نمودند ایشان طی جلسه ای با کارکنان در خصوص مسائل مختلف          
  •  کاری به بحث وگفتگو پرداختندودر پایان از رییس وکارکنان اداره تقدیر وتشکر نمودند
  •  
  •