یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: محسن ماریکی نژاد                                                

پست سازمانی: کارشناس امور فناوری اطلاعات

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1385

 

تلفن : 07642224499

 

نام و نام خانوادگی: عبدالغفور شیبانی                                                

پست سازمانی: کارشناس امور فناوری اطلاعات

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499