مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: علی حقیری دهبارز

سوابق تحصیلی :

لیسانس الهیات و معارف اسلامی 

سوابق شغلی:

کارشناس امورثبتی بندرعباس   از تاریخ    1389/05/01 تا  1390/02/31 

کارشناس امورثبتی ابوموسی    از تاریخ    1390/03/01 تا  1390/06/01 

 سرپرست اداره ابوموسی        از تاریخ    1390/06/02 تا  1392/06/01

رئیس اداره ابوموسی              از تاریخ    1392/06/02 تا 1397/08/27 

معاون امور اسناد هویتی میناب  از تاریخ    1397/08/28 تا 1399/05/10 

سرپرست اداره میناب               مورخ    1399/5/11 

تلفن : 076422244