مدیریت محتوا
ولادت ثبت شده برحسب شهری و روستایی و جنس در شهریور ماه سال 1390
ولادت ثبت شده بر حسب شهری و روستایی و جنس در مهر ماه سال 1390
ولادت ثبت شده بر حسب شهری و روستایی و جنس در آبان ماه سال 1390
ولادت ثبت شده  بر حسب شهری و روستایی و جنس در تیر ماه سال 1390
ولادت ثبت شده برحسب شهری و روستایی و جنس در  آذز ماه سال 1390
 ولادت ثبت شده دردی سال 1390
 ولادت های ثبت شده در بهمن ماه  سال 1390