مدیریت محتوا
 فوتهای ثبت شده بر حسب شهری و روستایی و جنس در شهریور ماه سال 1390
وفات ثبت شده بر حسب شهری و روستایی و جنس در مهر ماه سال 1390
وفات ثبت شده بر حسب شهری و روستایی و جنس در آبان ماه سال 1390
وفات ثبت شده بر حسب شهری و روستایی و جنس در آذر ماه سال 1390
  وفات ثبت شده در دی ماه سال
 وفات ثبت شده در بهمن ماه سال 1390