یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: علی حقیری دهبارز

 

 پست سازمانی: رئیس

                           

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1389

 

تلفن : 07642224499