یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: مجتبی دوانی                                        

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور هویتی

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499