یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: مصطفی محمودی

 

 پست سازمانی: کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

                           

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499

 

نام و نام خانوادگی: حمید زارعی سبهتی                                                   

 پست سازمانی: کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499

نام و نام خانوادگی: احمد رئیسی گهردونیا                                                  

پست سازمانی: کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499

نام و نام خانوادگی: سمیه معتمدی                                              

پست سازمانی: کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه بهمرد                                                

پست سازمانی: کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499

 

نام و نام خانوادگی: صغری ذاکری                                            

پست سازمانی: کارشناس امور اسناد راهبردی

 

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1394

 

تلفن : 07642224499