شنبه 29 دی 1397   
 
تاریخ 1396/12/23         ساعت 12:09:39     گروه خبری اداری

فیبر نوری اداره ثبت احوال پارسیان راه اندازی شد
با تلاش و پیگیریهای مستمر جناب مهندس افشاری ن‍ژاد مدیر کل محترم ،ارتباطات این اداره به فیبر نوری متصل شد