شنبه 4 خرداد 1398   
 
مدیریت محتوا

 

 

 نام و نام خانوادگی: منیره صالحی

 

پست سازمانی: کارشناس مسؤل امور هویتی

 

 نوع استخدام: پیمانی

 

 تحصیلات : فوق لیسانس جامعه شناسی

 

  تاریخ شروع به کار:1394/05/03

 

 تلفن: 07644624016