شنبه 3 فروردین 1398   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم دیوازی

 

پست سازمانی: مسئول امور ثبت احوال

 

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: دیپلم اقتصاد اجتماعی

 

تاریخ شروع به کار: 23/95/1368

 

تلفن : 07644614016