شنبه 4 خرداد 1398   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه محمودی زاده

 

پست سازمانی: اتوماسیون اداری

                           (مامور به خدمت)

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی

 

تاریخ شروع به کار: 31/3/1385

 

تلفن : 07644614016