رئیس اداره
 

رئیس اداره ثبت احوال رودان

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی عباس نسب

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس ادبیات فارسی

سوابق شغلی:

رئیس ثبت احوال رودان: 1388 تا کنون

رئیس ثبت احوال بشاگرد: 1380 تا 1388

سئول امور ثبت احوال شهر رودان: 1379 تا 1380

مسئول امور عمومی بندرلنگه: 1373 تا 1379

تلفن : 07642882477