شنبه 29 شهریور 1399   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: خسروی 

پست سازمانی: معاون و مسئول بایگانی اسناد

                     

نوع استخدام: رسمی 

تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی 

تاریخ شروع به کار: 11/4/1386 

تلفن : 07664222477