شنبه 29 شهریور 1399   
 
مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: حمزه شرفی

پست سازمانی: کارشناس پردازش اطلاعات

نوع استخدام: پیمانی

تحصیلات: لیسانس کامپوتر

تاریخ شروع به کار: 1394/11/11

تلفن : 07664222477