سه شنبه 17 تیر 1399   
 
تاریخ 1397/11/30         ساعت 09:15:08     گروه خبری اداری

دیدار مدیر کل محترم ثبت احوال استان،آقای داوید صادقی از اداره ثبت احوال رودان 1397/11/25