سه شنبه 17 تیر 1399   
 
تاریخ 1397/12/16         ساعت 10:49:00     گروه خبری اداری

حضور رئیس و کارشناسان اداره ثبت احوال رودان در تاریخ 1397/12/15 دربخش جغین جهت ارائه خدمات سجلی به مردم شریف و شهیدپرور این بخش