شنبه 29 شهریور 1399   
 
تاریخ 1398/10/04         ساعت 12:51:16     گروه خبری اداری

مسابقات دارت به مناسبت هفته ثبت احوال مورخ 1398/10/2 برگزار گردید که آقایان عبدالوهاب معلمی نیا و مهدی خسروی و خانم زعیمی به ترتیب اول دوم و سوم شدند