شنبه 3 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/10/05         ساعت 11:37:24     گروه خبری اداری

مراسم روح بخش وپرفیض زیارت عاشورا در سومین روز از  هفته ثبت احوال مورخ 1398/10/4با حضور کارکنان در نماز خانه این اداره برگزار گردید