تعرفه خدمات

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی :........./1395 ، اداره ثبت احوال رودان

ردیف

عنوان

تعرفه1395

   

1

صدور شناسنامه اولیه

100000

   

2

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی {تایک ماه }

150000

   

3

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی {یک تا سه ماه }

200000

   

4

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی {سه تاشش ماه }

300000

   

5

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی {شش ماه و بعد از آن }

600000

   

6

تنظیم اسناد هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهت ابطال سند

1000000

   

7

تعویض شناسنامه

250000

   

8

تعویض و صدور شناسنامه در مهلت مقرر قانونی {تبصره یک و دو ماده 36 ق ث ا}

150000

   

9

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور

500000

   

10

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان {نوبت اول}

300000

   

11

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان {نوبت دوم}

500000

   

12

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان {نوبت سوم و بعد از آن}

1000000

   

13

صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4 و 5و 6 ماده های 976و 979 ق و همچنین صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

700000

   

14

صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال توسط دادگاه

300000

   

15

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی درمهلت قانونی

200000

   

16

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی درخارج ازمهلت قانونی

300000

   

17

تغییر نام توسط هیات حل اختلاف

150000

   

18

تغییر نام با موافقت سازمان و یا دادگاه

1000000

   

19

تغییر نام خانوادگی {نوبت اول}

700000

   

20

تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه

1000000

   

21

تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ، 41{فرزندان زیر 18 سال}

100000

   

22

حل اختلاف اسناد هویتی

100000

   

23

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

500000

   

24

ثبت اقرار نامه زوجیت

200000

   

25

صدور گواهی {گواهی مشخصات ،وفات و تائیدیه شماره ملی و گواهی تجرد و .... }

300000

   

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی :........./1395 ، اداره ثبت احوال رودان

ردیف

عنوان

تعرفه1395

   

1

صدور کارت شناسائی ملی اولیه

100000

   

2

صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی ا ز فقدان {نوبت اول}

300000

   

3

صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی ا ز فقدان {نوبت دوم}

500000

   

4

صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی ا ز فقدان {نوبت سوم و بعد از آن }

800000

   

5

تعویض کارت شناسائی ملی {مستعمل-تغییر نشانی اجرای رای دادگاه یا هیات حل اختلاف ، ... }

100000

   

6

اعلامیه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج

50000

   

7

اعلامیه طلاق واصله از دفاتر رسمی طلاق

150000

   

8

اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکانیزه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانک ها

1000

   

9

تایید الکترونیکی هر قطعه عکس برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانک ها

5000

   

10

پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی با مراجعه حضوری متقاضی {باستثناء بهزیستی ، بنیاد شهید و کمیته امداد}

100000

   

11

صدور گواهی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مدیر فنی

1000000

   

12

صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مسئول دفتر

2000000

   

13

تایید عکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحد های اجرایی ثبت احوال

50000

   

14

ثبت نام کارت هوشمند ملی {اولین بار }

200000

   

15

صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان {نوبت اول }

400000

   

16

صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان {نوبت دوم }

600000

   

17

صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان {نوبت سوم و پس از آن }

700000

   

18

تعویض کارت هوشمند ملی { ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ....}

200000