آدرس اداره
آدرس:بلوار شهید چمران ،اداره ثبت احوال رودان کد پستی :7991914144 تلفن :07642882477 فاکس:07642882097