شنبه 29 شهریور 1399   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی عباس نسب

 

پست سازمانی: رئیس

                     

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: فوق لیسانس ادبیات

 

تاریخ شروع به کار: 10/7/1369

 

تلفن : 07664222477