شنبه 29 شهریور 1399   
 
مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: عبدالوهاب معلمی نیا

پست سازمانی: مسول امور هویتی (مسول نمایندگی بخش رودخانه)

نوع استخدام: پیمانی

تحصیلات: لیسانس حقوق قضایی

تاریخ شروع به کار: 1394/5/1

تلفن : 07664225097