شنبه 29 شهریور 1399   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: مهدی خسروی

 

پست سازمانی: کارشناس امور سجلی

                     

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی

 

تاریخ شروع به کار: 11/4/1386

 

تلفن : 07664222477