شنبه 29 شهریور 1399   
 
مدیریت محتوا

 

1-نام و نام خانوادگی: منصور تاجیکی

 

پست سازمانی: مسئول امور ثبت احوال

                     

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: سیکل

 

تاریخ شروع به کار: 5/5/1375

 

تلفن : 07664222477   

 

 

2

==============================================================

 

 

 

2-نام و نام خانوادگی: علیرضا صالحی

 

پست سازمانی: مسئول امور ثبت احوال

                     

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: دیپلم کار و دانش

 

تاریخ شروع به کار: 12/5/1371

 

تلفن : 07642882477   

 

 

 

==============================================================

 

 

3-نام و نام خانوادگی: مهدی تاجیکی

 

پست سازمانی: مسئول امور ثبت احوال

                     (نمایندگی بخش رودخانه)

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس الهیات فقه و مبانی حقوق

 

تاریخ شروع به کار: 16/1/1388

 

تلفن : 07664222477