پنجشنبه 13 آذر 1399   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: ایرج عاجلی

 

پست سازمانی: مسئول امور سجلی

 

نوع استخدام:رسمی

 

تحصیلات: دیپلم ادبیات

 

تاریخ شروع به کار: 2/11/1369

 

تلفن : 07664222477