شنبه 5 مهر 1399   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: محسن زراعتکار

 

پست سازمانی: کارشناس ارشد امور ثبت احوال

 

نوع استخدام:رسمی

 

تحصیلات: لیسانس بازرگانی

 

تاریخ شروع به کار: 4/3/1368

 

تلفن : 07642882477