سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین

شرح خدمات کارت هوشمند ملی

 

شرح خدمات کارت هوشمند ملی

 دفتر طرح کارت هوشمند ملی (PMO) تحت نظر قائم مقام مجری طرح عمل می‌نماید. عامل چهارم (دانشگاه صنعتی شریف)، مشاوران و پیمانکاران در راستای پیشبرد اهداف طرح کارت ملی هوشمند با این دفتر همکاری می‌نمایند. این دفتر در تاریخ 6/11/1388 رسماً آغاز بکار نموده است. در این راستا وظایف این دفتر به شرح زیر می‌باشد:
 
 
    1. تهیه و تدوین چهارچوب و رئوس مطالعات کلان پروژه کارت ملی هوشمند، جهت استفاده در شرح خدمات قرارداد با پیمانکار مربوطه.

    2. ایجاد مرکز دانش پروژه (Project Knowledge Center).

             * گردآوری مطالعات انجام شده قبلی توسط افراد حقیقی و حقوقی در زمینه کارت ملی هوشمند

             * مکاتبه با سایر نهادها و سازمان‌ها جهت دریافت نتایج مطالعات ملی انجام شده در حیطه کارت‌های هوشمند، جمع‌آوری مطالعات انجام شده در مورد کارت‌های شناسایی هوشمند در سایر کشورها

             * ایجاد آرشیو مربوط

     3. تهیه و تدوین چهارچوب و رئوس معماری اطلاعات کارت ملی هوشمند، جهت استفاده در شرح خدمات قرارداد با پیمانکار مربوطه.

     4. ارزیابی پروژه‌های ملی انجام شده یا در دست انجام در حیطه کارت هوشمند و تدوین پاسخ‌های واصله.

     5. نظارت بر پروژه‌های مطالعه کلان و معماری اطلاعات کارت ملی هوشمند شامل:

             * بررسی گزارش‌های میانی و نهایی مطالعه کلان و معماری اطلاعات کارت ملی هوشمند و  اعلام موارد نقص و سرفصل‌هایی که نیاز به مطالعه تکمیلی دارند.

             * ارائه گزارش ماهیانه ارزیابی پروژه‌های مطالعه کلان و معماری اطلاعات

     6. تهیه و تدوین چارچوب فنی، مدیریتی، اجرایی، عملیاتی، حقوقی و قانونی طرح پایلوت استان قم،‌ جهت استفاده در شرح خدمات قرارداد با پیمانکار مربوطه، نظارت بر مطالعات پروژه پایلوت شامل:

             *  بررسی گزارش‌های میانی و نهایی مطالعه پروژه پایلوت و اعلام موارد نقص و سرفصل‌هایی که نیاز به مطالعه تکمیلی دارند. ارائه گزارش ماهیانه ارزیابی پروژه‌های مطالعه پروژه پایلوت.

             *  تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با طرح پایلوت قم و هماهنگی برای اجرای آن.

             *  مستندسازی جلسات

             * نهایی‌سازی RFP پروژه‌ها تهیه شده توسط مشاورین و پیمانکاران ذیربط و ممیزی و آماده‌سازی آنها برای برگزاری مناقصات مربوط به پایلوت.

             *  تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی پروژه پایلوت قم برای ارزیابی نتایج آنها.

     7. انجام سایر امور محوله توسط مدیر پروژه در حیطه شرح خدمات و هزینه و زمان پروژه.

     8. تولید و به‌روزرسانی طرح مدیریت مخاطرات پروژه.

     9. تهیه و تدوین سند ممیزی و ارزیابی خروجی‌ها و عملکرد پروژه در مراحل مختلف.

     10. تهیه برنامه مالی طرح براساس برآورد هزینه و مدت پیش‌بینی شده در گزارش توجیهی طرح.

     11. راه‌اندازی دفتر مدیریت پروژه (Project Management Office-PMO).

             * تهیه و تدوین برنامه مدیریت پروژه کارت ملی هوشمند ایران

             * ایجاد ساختار و شرح وظایف سازمان مدیریت پروژه

             * راه‌اندازی کمیته‌های فنی پروژه

             * راه‌اندازی کمیته‌های حقوقی پروژه

             * راه‌اندازی کمیته هماهنگ‌سازی بین سازمانی

             * انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیته راهبری پروژه کارت ملی هوشمند

     12. مدیریت و راهبری دفتر مدیریت پروژه

     13. بررسی و تأیید برآورد هزینه پروژه‌های مختلف طرح و حصول اطمینان از انطباق آنها با بودجه مصوب طرح.

     14. بازنگری و بهنگام کردن برنامه مالی طرح، براساس اطلاعات اخذ شده از مشاور مربوط.

     15. تهیه اطلاعات موردنیاز برای تنظیم بودجه‌های سالانه و همکاری با کارفرما در تهیه گزارشات توجیهی بودجه پیشنهادی و مبادله موافقتنامه‌های مربوطه.

     16. تهیه برنامه زمانی کلی تهیه و اجرای طرح، شامل تهیه طرح، طراحی تفصیلی و اجرایی.

     17. تهیه برنامه سطح‌بندی کنترل پروژه و نظارت بر ایجاد سیستم‌های کنترل پروژه بوسیله مشاوران، پیمانکارن و واحد کنترل کیفیت و سایر عوامل درگیر در طرح.

     18. دریافت برنامه‌های تفصیلی قراردادهای مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح، بررسی و تأیید آنها با توجه به برنامه کلی تهیه و اجرای طرح و ابلاغ برنامه مصوب به عوامل مربوط.

     19. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مشاوران در مراحل تهیه و اجرای طرح و پیگیری اجرای تعهدات آنها تا تحویل قطعی.

     20. تهیه گزارش پیشرفت کار ماهانه، با جمع‌بندی گزارش‌های مشاوران، مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی، تحلیل علل انحراف از برنامه زمانی، ارائه راه‌حل جبران آنها، و انعکاس در برنامه تجدیدنظر شده.

     21. تجدیدنظر و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی، با توجه به پیشرفت کار و براساس گزارش‌ها و تحلیل‌های دریافتی.

     22. بررسی و یافتن مشکلات و موانع اجرای طرح در محیط کارفرما و ارائه راه‌حل و پیگیری برای رفع موانع موجود.

     23. ارائه گزارشات پیشرفت کار دوره‌ای و مقطعی.