سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین

آئين نامه اجرايي
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/08/1391 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند د ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح فایل پیوست تصویب نمود.