چهارشنبه 1 خرداد 1398   
 
شرح وظايف حوزه بين الملل سازمان ثبت احوال کشور
 • هماهنگی انجام سفرهای خارجی مقامات ، مسئولین و کارشناسان سازمان در ستاد و استان ها و همکاری در خصوص تهیه متون تفاهمات دوجانبه ، چندجانبه و بین المللی
 • شرکت در کمیسیون های قانونی مرتبط با موضوعات روابط و مناسبات بین المللی با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • ترجمه و تنظیم اسناد منتشره بین المللی مورد نیاز بخش های تابعه سازمان به منظور استفاده از تجربیات و توان کارشناسی و دانش بین المللی سازمان های ثبت احوال و نهادهای بین المللی
 • شرکت در مجامع بین المللی در چارچوب وظائف و اختیارات سازمان با هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط
 • ارائه پیشنهاد در زمینه ایجاد و گسترش مناسبات دوجانبه ،‌ منطقه ای و بین المللی ایران با سایر کشورها در حوزه وظائف و اختیارات سازمان به وزارت امور خارجه
 • تدوین راهبردهای مطلوب به منظور بهره مندی از پتانسیل های فنی ،‌ اجرایی ، مالی و ... سازمان های منطقه ای و بین المللی ،‌ مرتبط با وظائف و اختیارات سازمان و انعکاس به مراجع ذیربط
 • بررسی زمینه های لازم برای افزایش تعامل سازمان با سازمان های ثبت احوال کشورهای جهان و سازمان های منطقه ای و بین المللی و ارائه پیشنهاد به دستگاه های ذیربط
 • پیشنهاد برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی جهت آشنایی کارکنان با مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با سازمان به واحد ذیربط
 • هماهنگی ،‌ نظارت و ارزیابی سفرهای خارجی مقامات و پرسنل ستادی سازمان و استان ها
 • پیگیری ،‌ نظارت و ارزشیابی میزان پیشرفت اجرای تفاهمات دوجانبه و چندجانبه سازمان با سایر کشورها با همکاری معاونت های سازمان
 • بررسی شرح وظائف ،‌ تشکیلات و اهداف سازمان های ثبت احوال کشورها به منظور اطلاع رسانی به واحدهای ستادی سازمان