سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
تاریخ 1397/02/04         ساعت 08:35:49     گروه خبری اخبار ایثارگران

 
اولین جلسه کمیته ایثارگران در سال جاری روز سه شنبه مورخ 97/2/3 از ساعت 14:00 باحضور اعضاء محترم تشکیل شد
در این جلسه در خصوص برگزاری همایش مسئولین ایثارگران سراسر کشور بحث و تبادل نظر شد