سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
تاریخ 1397/02/29         ساعت 09:09:11     گروه خبری اخبار ایثارگران

هشتمین همایش روسای امور ایثارگران ثبت احوال سراسر کشور در استان مازندران ساری روز سه شنبه مورخ 97/2/26 برگزار گردید