سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
تاریخ 1399/06/26         ساعت 13:13:16     گروه خبری اخبار ایثارگران

جلسه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سال جاری روز سه شنبه مورخ 1399/2/9 باحضور اعضاء محترم تشکیل شد

در این جلسه در خصوص شاخص های جنشنواره شهید رجایی و برنامه های فرهنگی ماه مبارک رمضان بحث و تبادل نظر شد