دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/05/01     تعداد دفعات مشاهده 21 بار     ساعت 10:23:37     گروه خبری روابط عمومی

اولین جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان در تاریخ31تیرماه99 در محل فرمانداری با حضو ر اعضاء تشکیل گردید
 

اولین جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان در تاریخ31تیرماه99 در محل فرمانداری  با حضو ر اعضاء تشکیل گردید