چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
این اداره در سال 1369 به سرپرستی آقای علی ضیاء فتاحی در ساختمانی استیجاری تأسیس گردیدکه بعد از وی آقای رضا جوانمرد بعنوان رئیس اداره انتخاب و ایشان حدود 5 سال رئیس اداره بود. از سال 1377 آقای حسینعلی نایبی تا سال 1381 ریاست اداره را به عهده داشت در سال 1381 ریاست اداره به عهده آقای محمدرضا فاضلی گذاشته شد و این مسئولیت را اول شهریور ماه 1389 بعلت بازنشسته شدن به آقای مرتضی زارعی مقدم واگذار و ایشان بعنوان ریاست اداره ثبت احوال جوین منصوب گردید. ضمناً ساختمان اداره که به صورت استیجاری بود در سال 1378 با همت و تلاش اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی ساختمان جدید اداره در محدودة شهرک امام خمینی جنب پارک فجر به صورت ملکی با زیربناء حدوداً 500 متر احداث وافتتاح گردید