چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
نام و نام خانوادگی
محمود برهانی نسب
سوابق تحصیلی
کارشناسی  حقوق
سوابق شغل

کارشناس ثبت وقایع حیاتی نمایندگی شهرستان داورزن

از سال 1393 تا کنون رئیس اداره ثبت احوال جوین

تالیفات
ندارد 
سال شروع به کار
1377
تلفن
45222264
نوع استخدام
رسمی
محل خدمت
اداره ثبت احوال جوین